Тест тапсырмалары: Экономикалық теория

Экономикалық теориядағы бірінші мектеп:

А) Классикалық саяси экономия В) Меркантилизм С) Физиократизм

Маржинализм Е) Марксизм

Экономикалық теория нені зерттейді? А) Адамның табиғатқа, затқа қатынасын В) Адамның қоғамға қатынасын

С) Өндіргіш күштерге қатынасын

Қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынастарды Е) Адамдардың қарым-қатынастарын

3.   Институционализм бағытының негізгі өкілдері кімдер?

А) Дж. Кейнс, Р. Харрод. В) А. Маршалл, Л. Вальрас, А. Пигу. С) У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо D) Т. Веблен, У.  Митчел,

Д. Гэлбрейт Е) К. Менгер, У. Джевонс.

4.   Экономикалық теориядағы талдау әдісі – бұл:

А) Біртұтас құбылыстарды жекеленген құрамдас бөліктерге бөліп, олардың әрбіреуін зерттейтін тану әдісі

В) Құбылыстың жекелеген бөліктерін біртұтас біріктіруге негізделген тану әдісі

С) Белгілі құбылыстың қасиеттерін белгісіз құбылыстарға ауыстыруды көрсететін тану әдісі

Модельдерді зерттеу негізінде қалыптасқан ғылыми қоры- тындылар мен шешімдер

Е) Зерттеу объектісінде бастыны белгілеуде және мәнсіз кездейсоқ, өткінші, жекелеген құбылыстардан тазартып, олардағы берік, тұрақты, типтік қасиеттерді тауып, зерттеу әдісі

5.       Төмендегі аталған мектептердің қайсысы ең алғаш рет өндіріс үдерісін талдауды өзінің пәні ретінде қарастырды?

A) Меркантилизм B) Физиократтар C) Классикалық саяси эконо- мия

D) Марксизм E) Маржинализм

6.       Экономикалық заңдар деген не?

Өндірістік қатынастардың тұрақты ішкі байланыстары

Экономика туралы үстіртін ұғым

Экономикалық құбылыстың мән-мазмұнын анықтайтын ғылыми ұғым

Экономикалық қатынастар мен іс-әрекеттерді реттейтін қылмыстық және азаматтық заңдар жүйесі

Себеп-салдарлық байланыстар

 

7.   «Физиократия» түсінігі нені білдіреді?

А) Табиғат билігін В) Сыртқы сауданы С) Индустриализмді

D) Сауда еркіндігін Е) Экономикалық талдауды

8.       Төмендегі мектептердің қайсысы сыртқы сауда және елге ақша жинаумен байланысты қызметтерді экономикалық теорияның пәні деп есептеді:

A) Меркантилизм B) Физиократтар C) Классикалық саяси экономия

D) Марксизм E) Маржинализм

9.       Дж.М. Кейнстің «Жұмыспен қамту, пайыз және ақшаның жалпы теориясы» атты еңбегі қай жылы жарыққа шықты?

A) 1956 жылы B) 1938 жылы C) 1941 жылы D) 1936 жылы E) 1969 жылы

10.    Экономикалық құбылыстар арасындағы тұрақты қайта- ланатын байланыстар – бұл:

A) Экономикалық теорияның пәні B) Экономикалық заңдар

C) Экономикалық категориялар D) Экономикалық саясат

E) Экономикалық ойлау

11.    Экономикалық тарих экономикалық ғылымдардың қай түріне жатады?

А) Интегралды экономикалық ғылымдарға В) Қолданбалы экономикалық ғылымдарға С) Жалпы экономикалық ғылымдарға

D) Ерекше ғылымдарға

Е) Қоғамдық тарихи ғылымдарға жатады

12.    Физиократтардың негізгі тұжырымдамалары:

А) Өндіріс аясын зерттеу, бірақ өндіріс аясы түсінігіне ауыл шарушылығын жатқызады

В) Байлық сыртқы сауда жасау нәтижесінде жинақталады

С) Еңбек барлық тауар құндылықтарының негізі мен өлшемі

D) Экономикалық құбылыстарды зерттеу үшін шекті шаманы қолдану

Е) Реттелмелі экономика – мемлекеттің араласуы

13.    Төмендегі әдістердің қайсысы экономикалық теорияның жалпы әдісіне жатады?

A) Экономикалық-математикалық модельдеу B) Экстрoполяция

Функционалдық әдіс D) Баланстық әдіс E) Абстракция

14.    Төмендегі түсініктердің қайсысы экономикалық теория пәнінің анықтамасына қатысты емес?

А) Ресурстарды тиімді қолдану

В) Шектелмеген экономикалық ресурстар

 

С) Қажеттіліктерді максималды қанағаттандыру

Материалды және рухани қажеттіліктер Е) Мұқтаждықтың жиілігі

15.    Экономикалық теорияның әдістеріне не жатпайды?

А) Дедукциялық әдіс В) Индукциялық әдіс С) Формалды ойлау

D) Экономиканы математикалық моделдеу әдісі Е) Талдау әдісі

16.    Экономикалық құбылыстардың елеулі жақтарын көрсететін жалпы ұғымдар – бұл:

А) Экономикалық теорияның пәні В) Экономикалық заң С) Экономикалық категория D) Экономикалық саясат

Е) Экономикалық ойлау

17.    Экономика біртұтас жүйе ретінде зерттелгенде, ол қандай талдауға жатады?

A) Микроэкономикалық B) Макроэкономикалық C) Позитивтік

D) Мемлекеттік E) Нормативтік

18.    «Көрінбейтін қол» қағидасын кім ашты?

А) А. Смит В) Д. Рикардо С) Аристотель D) В. Ленин Е) А. Маршалл

19.    Төмендегі мәселелердің қайсысы тек микроэкономикалық деңгейде шешіледі?

Толық еңбекпен қамту деңгейіне қалай жетуге болады

Төлем балансын қалай реттеуге болады

Инфляциядан қалай құтылуға болады

Экономикалық өсуді қалай ынталандыру қажет

Жекелеген субъектілер деңгейінде ресурстарды қалай тиімді бөлуге болады

20.    Экономикаға мемлекеттің араласуы қажет деп санайтындар:

A) Классиктер B) Кейнсшілдер C) Физиократтар

D) Маржиналистер E) Институционализм өкілдері

21.    Микроэкономика нені зерттейді?

А) Барлық экономика масштабындағы өндірісті

B) Шаруашылықта еңбекпен қамтылғандардың санын С) Бағаның жалпы деңгейін

D) Жекелеген экономикалық агенттердің дербес экономикалық шешім қабылдауларын

Е) Мемлекеттегі инфляция көлемін

22.    Экономикалық теория қызметіне жатпайтын қызметті таңдаңыз:

A) Танымдық B) Тәжірибелік C) Методологиялық

Делдалдық E) Сыншыл

 

23.    «Саяси экономия трактаты» еңбегін кім және қай жылы жазды:

А) А. Монкретьен 1665 жылы В) А. Смит 1776 жылы С) А. Монкретьен 1615 жылы D) Ф. Кенэ 1694 жылы Е) Дж. Кейнс 1936 жылы

24.    Төмендегі шарттардың қайсысы экoномикалық теория пәнінің анықтамасына тән емес?

А) Ресурстарды тиімді пайдалану В) Материалдық және руха- ни қажеттіліктер С) Шексіз өндірістік мүмкіндіктер D) Ресурстардың шектеулілігі

Қолдағы ресурстарды ұтымды пайдалану

25.    Жекеден жалпыға қорытынды шығаруға негізделген тану әдісі – бұл:

А) Экстраполяция В) Индукция С) Абстракция

D) Дедукция Е) Логика

26.    Жекелеген экономикалық агенттердің (индивидтердің, үй шаруашылықтарының, фирмалардың және басқаларының) іс-әрекеттерін және олардың нарықтағы тәртібін зерттейтін экономикалық ғылымның саласын біз не деп атаймыз?

A) макроэкономика B) микроэкономика C) ұйымдық тәртіп

D) экономикалық ілімдер тарихы Е) экономикалық теория негіздері

27.    Төмендегі аталған мектептердің қайсысы өндіріс үдерісін (барлық салалардың аясын қамту) талдауды экономиканың зерттеу пәні ретінде қарастырды?

A) Меркантилизм B) Физиократтар

Классикалық саяси экономия D) Марксизм E) Маржинализм

28.    Экономикалық теорияның пәні қандай мәселені зерттейді:

А) Нарық жағдайындағы адамдардың іс-әрекеттерін

В) Саяси шешімдерді қабылдау үдерісіндегі адамдардың қызметтерін

С) Шектеулі экономикалық ресурстарды тиімді пайдалану үрдісіндегі адамдардың іс-әрекеттері мен тәртіптерін

Меншік қатынастарындағы адамдардың қызметтерін Е) Осы аталған мәселелердің барлығын зерттейді

29.    Маржинализм теориясының мәнін ашып қарайтын болсақ, бұл теория негізінен:

А) Экономикалық заңдарды қолданбайды В) Шекті шамаларды қолданады

 

С) Экономикалық категорияларды жалпы-жиынтық көрсеткіштер деп қарастырады

D) Экономикадан гөрі саясатты бірінші орынға қояды Е) Жүйелік бағыттарды қолданады

30.    Экономикалық теорияның танымдық қызметі:

А) Іс жүзінде зерттелген объектілер теориясын құру

В) Экономиканың және жалпы қоғам дамуының ғылыми болжа- мын жасау

С) Экономикалық заңдарды, құбылыстарды зерттеу және түсіндіру

D) Ғылым негізінде қоғам өміріне белгіленген көзқарастар жүйесін құру

Е) Экономикалық ғылымдар жүйесі үшін теориялық және методологиялық негіз болу

31.   Классикалық саяси экономияның негізгі тұжырымдамалары:

А) Өндіріс аясын зерттеу, бірақ өндіріс аясы түсінігіне ауыл шарушылығын жатқызады

В) Еңбек барлық тауар құндылықтарының негізі мен өлшемі, қоғамның барлық топтарының табыс көздерін анықтау

С) Экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті шаманы қолдану

D) Байлық сыртқы сауда жасау нәтижесінде жинақталады Е) Реттелмелі экономика – мемлекеттің араласуы

32.    Жеткіліксіздік дегеніміз не?

А) Еңбек факторының қоғамға жеткіліксіздігі

В) Экономикалық тиімділікті қамтамасыз ете алмау құбылысы С) Бюджет тапшылығының белгілі бір уақытқа дейін орын алуы

D) Нарықта тауар тапшылығының орын алуы

Е) Адами қажеттіліктерді толық қанағаттандыру мүмкін еместігі туралы тұжырымдама

33.    Экономикалық теория ғылым ретінде қашан қалыптасты?

A) XV-XVI-ғасырларда B) XVI-XVII-ғасырларда C) XIX-ғасырдың соңы мен XX-ғасырдың басында D) XX-ғасырда E) XIX- ғасырда

34.    Нормативті экономика дегеніміз не?

Eлдің экономика туралы бағалау пікірлері

Деректер негізінде экономикалық әрекеттерді болжау

Бұл экономиканың дәл өзі

Экономикалық игіліктер туралы дұрыс шешім қабылдау

Жекелеген субъектілер шеңберінде ресурстарды тиімді пайдалану

 

35.    Дедукция – экономикалық теориядағы тану әдісі ретінде қалай сипатталады?

Жалпы ережелер мен деректерге сүйене отырып жеке қорытынды шығару

Құбылыстарды алдын ала талдау және болжап білу

Көптеген мәліметтерді қарастыру тұрғысынан ортақ пікір қалыптастыру

Көптеген деректерді зерттеуде маңызды фактілерге көңіл бөлу

Теория негізінде қоғам өміріне тән қөзқарас қалыптастыру

36.    Индукция әдісі қалай сипатталады?

А) Жалпы ережелер негізінде жеке қорытынды шығару В) Фактілерді бақылау және жинақтау

С) Теорияны фактілер арқылы тексеру

Болашаққа лайық деп танылатын экономикалық болжам

Көптеген жеке деректерді зерттеу нәтижесінде жалпы қорытынды жасау

37.    Ғылымдардың қайсысы қолданбалы экономикалық ғылым- дарға жатады?

A) Математикалық экономика B) Психология C) Экономикалық құқық

D) Маркетинг E) Экономикалық ілімдер тарихы

38.    Аристотельдің хрематистика атты шаруашылық жүргізу саласы нені сипаттайды?

Қоғам үшін заңдар жасау мәселесін

Баю, пайда таба білу шеберлігін

Тұрғындардың экономикалық сауатын ашуды

Тіршілік ету игіліктерін бөлу және тұтыну қатынастарын

Үнемдей білуді және барды бағалай білуді

39.   Белгілі бір шаруашылық түрінің нақты тарихи даму заңдары – бұл қандай заңдар?

Ерекше экономикалық заңдар

Жалпы экономикалық заңдар

Айрықша экономикалық заңдар

Тарихи экономикалық заңдар

Құн заңдары.

40.    Экономикалық теориядағы «адам моделінің» классикалық бағыты:

Мұнда экономикалық адам толық ұтымдылық жағдайында болады

 

Мұнда экономикалық адам шектеулі ұтымдылық жағдайында болады

Мұнда экономикалық адам органикалық ұтымдылық жағ- дайында болады

Мұнда адам моделі экономикалық тұрғыдан қарастырылмайды

Мұнда адамның экономикалық бағыты «экономикалық империализм» тұрғысынан қарастырылады

Добавить комментарий

Your email address will not be published.