Category: Рефераты

Қоңыздар туралы мәлімет реферат

Қоңыздар немесе қатты қанаттылар (Coleoptera) бірін құрайды шамамен 30 отряд, класс насекомдар (Insecta). Көптеген қатынастарда жасағы жуков ашық қалған бөлінеді жәндіктер және сондықтан сүйікті объектісі және қызығушылығын зерттеу ретінде кәсіби ғалымдар мен табиғат әуесқойлары. Қоңыздар — ең үлкен саны бойынша белгілі ғылым түрлерін жасағы тек мектепте ғана жәндіктер, бірақ барлық жануарлар әлемі. Ең беделді есептеулерді …

Читать далее »

Өрмекшілер туралы мәлімет реферат

Өрмекші – ең үлкен жасағы паукообразных. Бүгін ғалымдар сипатталған шамамен 35 мың түрі пауков, деп санайды, бұл сан болуы тиіс дейін өсуі 50 мың Өрмекші қазіргі уақытта бірі болып табылады гүлденген топтар жануарлар. Табу қиын орын, табиғаты, онда өмір сүрген жоқ еді өрмекші. Олар игерді барлық табиғи аймақтың Жерлері – шөл және тропикалық ормандарды дейін, …

Читать далее »

Линнейдің сұрыптау жүйесі туралы

Барлық тірі ағзалар жіктеуге болады көмегімен иерархиялық жүйесінің негізінде жатыр санаттағы түрін және. Карл Аңсаған, швед физиолог, медицина профессоры семей қаласының Упсала. Ол кафедра үлкен құнарлы топырақ, ол қажет университетіне ғылыми зерттеулер жүргізу үшін. Адамдар жіберілді, оған өсімдіктер мен тұқымдар түкпірінен өсіру үшін жыл толды. Арқасында қарқынды зерттеу осы үлкен коллекциялар өсімдіктер Карл Аңсаған білді …

Читать далее »

Күнделікті ритмдер туралы

Тірі организмдердегі орнатылған ішкі сағаттар. Мінез-құлық, іс жүзінде барлық тірі, балдырлар дейін адам келуі уақытша цикл, әдетте арақатынаста болады ұзақтығы, күн. Мысалы, жапырақтары көптеген өсімдіктер ашылады арналған атарда және қалыптасады на закате, және, кез келген қылмыстарды, алыс ұшып бару, белгілі феномені туралы «ығысу» уақыт, адам, жаман, өздерін сезінеді, күрт қалсаңыз, басқа сағаттық белдеуде. XX ғасырдың …

Читать далее »

Гликолиз және тыныс алу қазақша

Негізінде метаболизм жануарлардың және басқа да организмдердің химиялық процестер жатыр табу энергиясын, көмірсулар жинақталған. Барысында фотосинтез-күн энергиясы запасается химиялық байланыстар углеводных молекулалардың, олардың ең маңызды рөл атқарады шестиуглеродный қант глюкоза. Кейін басқа да тірі организмдер пайдаланады, бұл молекулалар тамаққа, запасенная энергия бөлінеді және пайдаланылады метаболизм. Бұл үдерістері кезінде гликолиз және тыныс алу. Барлық химиялық процесс …

Читать далее »

МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ

Диагностика и лечение атеросклероза на современном этапе разви тия медицины невозможны без прижизненного изучения качественных и количественных характеристик анатомических и морфологических особенностей сосудистого поражения. Такое исследование необходи мо, вопервых, с целью выявления атеросклеротического стенозирова ния артерий, определения его выраженности и выбора адекватной ле чебной тактики и, вовторых, для динамического контроля развития заболевания и оценки эффективности …

Читать далее »

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

Методы клинической биохимии, используемые для исследования об мена холестерина и триглицеридов, дают возможность оценить содер жание в крови каждого из липидов, содержание липидов в липопротеи нах, а также концентрацию в крови специфических липидтранспортных белков – аполипопротеинов. Исследование этих показателей имеет оп ределенное диагностическое значение и используется для оценки состо яния обмена липопротеинов у больных атеросклерозом, …

Читать далее »

СОЧЕТАННЫЕ ФОРМЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Многочисленные эпидемиологические и статистические исследова ния по распространенности основных сердечнососудистых заболева ний свидетельствуют о высокой системной и патогенетической заинте ресованности артериальных сосудов. Однако недифференцированная внутригрупповая оценка заболеваемости и смертности населения от бо лезней системы кровообращения лишает возможности конкретного представления о сочетанной патологии сосудов. Восполнить пробел по эпидемиологии и статистическим исследова ниям ИБС с сочетанной коронарноцереброваскулярной, …

Читать далее »

Ишемическая болезнь нижних конечностей

Постарение населения экономически развитых стран привело к тому, что около 2% всего человечества и более половины его пожилого кон тингента страдают ишемическими заболеваниями конечностей [100], основным клиническим проявлением которых является боль в икро ножных мышцах при ходьбе – перемежающаяся хромота, вследствие облитерирующего поражения сосудов и нарушения кровообращения мышц ног. До последнего времени в медицинской терминологии …

Читать далее »

ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Атеросклеротическое поражение брюшной аорты и ее ветвей по час тоте занимает третье место после коронарных и брахиоцефальных арте рий. Из всех заболеваний артерий нижних конечностей 95% обусловле ны атеросклерозом [93]. При этом процесс распространяется от про ксимальных к дистальным участкам артерий. Поражаются крупные, про ксимально расположенные сосуды: аорта, подвздошные, бедренные ар терии. Поэтому в наименовании …

Читать далее »

Ишемическая болезнь мозга

Среди причин смерти сосу дистые заболевания головного мозга занимают третье место после сердечнососудистых за болеваний и опухолей. По дан ным ВОЗ, летальность от моз гового инсульта в экономичес ки развитых странах составля ет 3035% летальности от всех сердечнососудистых заболеваРис. 2.6. “Излюбленная” локализация атеро-склеротических бляшек в брахиоцефальных и интрацеребральных артериях. 3% 3% 6% 8% 4% 33% …

Читать далее »

ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Закономерности, определяющие циркуляторное обеспечение дея тельности центральной нервной системы, занимают особое положение в физиологии органного кровообращения. Это обусловлено прежде всего функциональной значимостью сосудистой системы головного мозга для организма в целом. От качества и надежности ее деятельности зависит функциональное состояние органов центральной нервной системы, нуждающихся в непрерывном и интенсивном притоке питательных ве ществ, а также удалении …

Читать далее »